Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой белорусского языкознания Мозырского государственного университета имени И.П.Шамякина (Республика Беларусь, Гомельская область).

Родился 26 июня 1946 г. в д. Стодоличи Лельчицкого района Гомельской области Республики Беларусь. В 1967 году окончил филологический факультет Мозырского педагогического института. В Институте языкознания имени Якуба Коласа АН БССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук «Животноводческая лексика в говорах Мозырского Полесья» (1974 г. — научный руководитель — доктор филологических наук профессор Ф. М. Янковский). В 2004 г. в Белорусском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук «Ономастическая лексика в языке беларусской художественной литературы».

Сфера научных интересов: региональная ономастика; литературная ономастика, лингвокраеведение.

Разработаны курсы: «Ономастическая лексика в языке беларусской художественной литературы», «Лингвистическое краеведение», «Беларусский лингвистический краеведческий материал: Мозыроведение».
 

Диссертации, выполненные под научным руководством В. В. Шура

 • Е.А.Волосенко «Промышленные топонимические названия Беларуси» (Минск, 2003)
   

Литература о В. В. Шуре

 • Статья к 60-летию профессора В. В. Шура (в журнале «Роднае слова». — 2006. — № 6).
   

Основные публикации

Монографии

 • З гісторыі ўласных імёнаў. — Мінск: Выш. шк., 1993. — 156 с.
 • Анамастычная лексіка ў беларускай мастацкай літаратуры. — Мінск: УП «Тэхнапрынт», 2002. — 226 с.
 • Онім у мастацкім тэксце. — Мінск: Бел. кнігазбор, — 2006. — 216 с.

Учебные пособия

 • Зборнік дыктантаў. Вучэбны дапаможнік для навучэнцаў педвучылішчаў.– Мінск: Вышэйшая школа, 1980. — 150 с. (у сааўтарстве з Л.А.Кацапавым).
 • Сучасная беларуская літаратурная мова: Зборнік практыкаванняў. Вучэбны дапаможнік. Рэкамендаваны Міністэрствам асветы БССР у якасці дапаможніка. — Мінск: Вышэйшая школа, 1981. — 288 с. (у сааўтарстве з Н. В. Гаўрош, М. Ц. Кавалёвай, Л. А. Кацапавым).
 • Сучасная беларуская літаратурная мова. Практычныя заняткі. Дапушчаны Міністэрствам асветы БССР у якасці дапаможніка. — Мінск. Вышэйшая школа, 1987. — 271 с. (у сааўтарстве з Н. В. Гаўрош, М. Ц. Кавалёвай, Л. А. Кацапавым).
 • Курсавыя працы па сучаснай беларускай мове: Тэматыка, бібліяграфія. Дапаможнік для студэнтаў — Мазыр: Мазырскі педінстытут, 1989. — 50 с.
 • Гістарычная граматыка беларускай мовы: Праграма для філалагічных факультэтаў педінстытутаў. Зацверджана Міністэрствам народнай адукацыі БССР. — Мінск: Вышэйшая школа, 1990. — 21 с. (у сааўтарстве з В. А. Бекішам).
 • Зборнік дыктантаў. Дапушчаны як вучэбны дапаможнік Міністэрствам народнай адукацыі БССР. — Мінск: Вышэйшая школа, 1991. — 175 с. (у сааўтарстве з Л. А. Кацапавым).
 • Сучасная беларуская літаратурная мова: Практычныя заняткі. Дапушчаны як вучэбны дапаможнік Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь. — Мінск: Вышэйшая школа, 1995. — 287 с. (у сааўтарстве з Н. В. Гаўрош, М. Ц. Кавалёвай, Л. А. Кацапавым).
 • Зборнік дыктантаў і заданняў да іх: Вучэб. дапам. для навучэнцаў педвучылішчаў / Л. А. Кацапаў, В. В. Шур. — 3-е выд., дапрац. — Мінск.: Выш. шк., 1996. — 200 с.
 • Матэрыялы да слоўніка гаворак Мазырскага Палесся: Вучэбны дапаможнік — Мазыр: Мазырскі дзяржпедінстытут, 1996. — 70 с. (у сааўтарстве з В. А. Купрэенка).
 • Беларускія ўласныя імёны: Беларуская антрапаніміка і тапаніміка: Дапам. для настаўнікаў. — Мінск: Маст. літ., 1998. — 239 с.
 • Беларуская антрапаніміка і тапаніміка: Прагр. факультатыву // Роднае слова. — 1998. — № 10. — С. 127–131.

Статьи

 • Прыказкі і прымаўкі. Том 1-2. Фальклорны зборнік.– Мінск: Навука і тэхніка, 1976. — 620 с. (у сааўтарстве: рэдактар А. С. Фядосік).
 • Животноводческая лексика в говорках Мозырского Полесья// Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. — Мінск: АН БССР, 1974. — 20 с.
 • З назіранняў над семантыкай жывёлагадоўчай лексікі Мазырскага Палесся // Матэрыялы навуковай канферэнцыі Мінскага педінстытута: Філалогія. –Мінск: Мінскі педінстытут, 1972. — С. 32–33.
 • Агульныя назвы свойскіх жывёл у гаворках Мазырскага Палесся // Сборник научных трудов аспирантов Минского пединститута. — Мінск: Минский пединститут, 1972. — С. 301–311.
 • Агульныя назвы маладняку свойскіх жывёл у гаворках Мазыршчыны // Зборнік навуковых прац Мінскага педінстытута: Філалогія. — Мінск: Мінскі педінстытут, 1974. — С. 112–119.
 • Некаторыя асаблівасці ўзаемадзеяння народна-дыялектнай і літаратурнай моў // Зборнік навуковых прац Мінскага педінстытута: Філалогія. — Мінск: Мінскі педінстытут, 1974. — С. 119–123.
 • Лексіка з агульным значэннем «статак» у гаворках Мазырскага Палесся // Научные труды Минского пединститута. Т. 5: Филология, вып. 1 — Мінск: Минский пединститут, 1974. — С. 60–68.
 • Назвы нашы ў гаворках Мазырскага Палесся // Научные труды Минского пединститута. Т. 5. Филология, вып. 1 — Мінск: Минский пединститут, 1974. — С. 68–72.
 • Верш Максіма Танка «Шчасце» // Лінгвістычны аналіз тэксту. Матэрыялы семінара. — Мінск: Мінскі педінстытут, 1975. — С. 28–29. (у сааўтарстве з У. Ц. Піскуном).
 • Матэрыялы для слоўніка жывёлагадоўчай лексікі Мазыршчыны // З народнага слоўніка. — Мінск: Навука і тэхніка, 1975. — С. 167–184.
 • Архаические особенности животноводческой лексики говоров Мозырского Полесья // Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков: Тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции. — Днепропетровск: Днепропетровский университет, 1975. — С. 125–126.
 • Назвы пашавага ўтрымання жывёлы ў гаворках Мазыршчыны // Беларуская мова і мовазнаўства. — Мінск: БДУ, 1976. — Вып. ІV. — 27–34.
 • Асаблівасці назваў маладняку свойскіх жывёл на Мазыршчыне. // Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур.: Мінск: БДУ, 1977. — 307–309.
 • Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны // Беларуская мова.– Мінск: Універсітэцкае, 1982.– Вып. 10. — С. 110–158. (у сааўтарстве з Н. Старасценка, В. Ляшчынскай, А. Станкевіч).
 • Некаторыя архаічныя асаблівасці лексікі Мазыршчыны // Беларуская мова. — Мінск: БДУ, 1978.– Вып. 6. — С. 28–34.
 • Настаўніцтву—зялёную вуліцу // Народная асвета. — 1978. 6. — С. 86–89.
 • Жывёлагадоўчая лексіка ўсходняга Палесся // Жывое слова. — Мінск: Навука і тэхніка. 1978. — С. 251–258.
 • Словаўтваральны аналіз на ўроках беларускай мовы // Развіццё граматычнага ладу мовы вучняў: Тэматычны зборнік навуковых прац. — Мінск: Навукова-даследчы інстытут педагогікі, 1977. — С. 109–117. (у сааўтарстве з У. Ц. Піскуном).
 • Грунтоўнае даследаванне // Полымя. — 1979. — № 7. Рэцэнзія на падручнік Ф.Янкоўскага «Гістарычная граматыка беларускай мовы. Марфалогія», Ч. 2. — Мінск: Выш. шк., 1977.
 • Моўныя багацці пагранічча // Літаратура і мастацтва. — 1980. — 25 ліпеня. Рэцэнзія на «Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча», Т. 1. — Мінск: Навука і тэхніка, 1979.
 • Беларуская перыфраза // Беларуская фразеалогія, лексікаграфія. Зборнік артыкулаў. — Мінск: Мінскі педінстытут, 1980. — С. 43. (у сааўтарстве з Т. Тамашэвічам). Рэцэнзія на вуч.дапаможнік Г. М. Малажай «Сучасная беларуская мова: Перыфраза» — Мінск: Выш. шк., 1980.
 • Асаблівасці словаўтварэння цюркізмаў і паланізмаў у жывёлагадоўчай лексіцы Мазырскага Палесся // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тезисы Республиканской конференции. Ч. 1. — Гродно: Гродненский университет, 1982. — С. 224–225.
 • Иноязычные элементы в полесской животноводческой лексике // Полесье и этногенез славян: Материалы и тезисы конференции.—М.:Наука, 1983. — С. 64–65.
 • Из истории семантики некоторых тюркизмов и полонизмов восточного Полесья // Структура і розвиток украіньских говорів на сучасному этапі: ХУ Рэспубліканська діалектологічна нарада. — Житомир: Житомирскі педінстытут, 1983. — С. 234–235.
 • Паходжанне жывёлагадоўчай тэрміналогіі Мазыршчыны // Беларуская мова. Міжведамасны зборнік. — Мінск: Універсітэцкае, 1986. — Вып. 14. — С. 28–33.
 • Беларускія моўныя скарбы // Полымя. — 1987. — № 12 — С. 187–189. Рэцэнзія на: Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча ў 5 тт. — Мінск: Навука і тэхніка, 1978 — 1986.
 • Пра адзін сінанімічны рад дыялектызмаў у творах Якуба Коласа. // Каласавіны: Тэзісы дакладаў і паведамленняў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 107 гадавіне з дня нараджэння Якуба Коласа. — Мінск: АН БССР, 1989. — С. 56–58.
 • На трывалым гістарычным грунце // Беларуская мова і літаратура ў школе. — 1989. — № 8. — С. 79–80. Рэцэнзія на дапаможнік для студэнтаў- філолагаў: Янкоўскага Ф. Гістарычная граматыка беларускай мовы — Мінск: Выш. шк., 1987.
 • К проблеме изучения лексики народной медицины восточного Полесья. // Проблеми украінськоі діалектологіі на сучасному этапі: Тэзісы Рэспубліканськоі конферэнціі. — Житомир: Житомирский пединститут, 1990.
 • Працэсуальная дыялектная лексіка Мазыршчыны // Жывое народнае слова. — Мінск: Навука і тэхніка, 1992. — С. 171–177.
 • Некаторыя семантычныя і словаўтваральныя асаблівасці складаных гідронімаў усходняга Палесся // Словообразование и номинативная деривация в словянских языках: Тезисы докладов Ш Республиканской конференции — Гродно: ГрДУ, 1989. — Ч. 2.
 • Некаторыя асаблівасці праграмна-метадычнага забеспячэння нацыя-нальнай сістэмы падрыхтоўкі кадраў // Праблемы стварэння нацыянальнай сістэмы падрыхтоўкі педагагічных кадраў для дашкольных устаноў Рэспублікі Беларусь: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. — Мінск: Мінскі педінстытут, 1994.
 • Асаблівы клопат навукоўца // Полымя. — 1996. — № 3. Рэцэнзія на кнігу Лыча Л. Назвы зямлі беларускай. — Мінск: Універсітэцкае, 1994.
 • М. Доўнар-Запольскі і праблема беларускай этнічнай тэрыторыі // Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі: Зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў /Пад рэд. В. М. Лебедзевай. — Гомель — Рэчыца: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2000.
 • Кнігі «Памяць» на ўроках і ў пазакласнай рабоце настаўніка пачатковых класаў // Беларуская пачатковая школа: праблемы і перспектывы развіцця: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 19-20 снежня 2000 г.: У 2 чч. / Мазыр дзяржпедінстытут. — Мазыр, 2002. — Ч. 2. — С. 218–222.
 • Мужчынскія асабовыя імёны беларускай мовы // Актуальныя праблемы моўнай адукацыі вучняў ва ўмовах рэфармавання агульнаадукацыйнай школы: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі, 22–23 сакавіка. — Мазыр — 2001. (у сааўтарстве з С. В. Чайковай).
 • Кнігі-энцыклапедыі «Памяць» — надзейная крыніца ў вывучэнні краязнаўства і геаграфіі // Проблемы преподавания в средних и старших классах общеобразовательной школы и на факультете довузовской подготовки: Материалы Ш областной научно-методической конференции. — Гомель: УО «Гомельский университет» — 2002. — С. 304–306.
 • Анамастычная лексіка ў мове беларускай мастацкай літаратуры: Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук. — Мінск: БДУ, 2003. — 41 с.
 • Адкуль нашы імёны? // Беларус. мова і літ. у шк. — 1991. — № 7–8. — С. 60–63.
 • Анамастычны матэрыял у сістэме падрыхтоўкі настаўнікаў-беларусаведаў // Адукацыя. Гісторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству / Брэсц. пед. ін-т. — Брэст, 1992. — С. 146–150.
 • Некаторыя асаблівасці анамастычнай лексікі беларускіх яўрэяў // Беларусіка 4: Яўрэйская культура Беларусі і яе ўзаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі, май 1994 г. — Мінск: Навука і тэхніка, 1995. — С. 217–221.
 • Назвы ўнутрыгарадскіх аб`ектаў: На прыкладзе Мазыра // Геаграфія: Прабл. выкладання. — 1996. — Вып. 2. — С. 89–94.
 • «І горад вырас, як з зямлі...» // Беларус. мова і літ. — 1996. — Вып. 2. — С. 63–71.
 • Скажоныя назвы на карце Беларусі // Геаграфія: Прабл. выкладання. — 1996. — Вып. 3. — С. 103–115.
 • Імя і прозвішча ў мастацкай літаратуры, фальклоры // Беларуск. мова і літ. — 1997. — Вып. 7. — С. 104–116.
 • Аб некаторых асаблівасцях скажэння беларускіх прозвішчаў // Беларуск. мова і літ. — 1998. — № 2. — С. 111–119.
 • Анамастычная лексіка ў прозе Фёдара Янкоўскага // Полымя. — 1998. — № 9. — С. 264–275.
 • Пра некаторыя асаблівасці прозвішчаў беларускай шляхты // Святло сакавіцкага слова: Навук. выд. да 60-х угодкаў праф. Г.М.Малажай / Брэсц. дзярж. ун-т. — Брэст, 1998. — С. 186–195.
 • Беларускія тыпы паселішчаў і іх назвы // Геаграфія: Прабл. выкладання. — 1998. — № 4. — С. 75–85.
 • З гісторыі станаўлення і развіцця першых беларускіх прозвішчаў // Труды: Юбил. сб. / Мозыр. гос. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. — Мозырь, 1999. — С. 50–58.
 • Аб спецыфіцы некаторых беларускіх псеўданімаў // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ін-та імя Н. К. Крупскай. — 1999. — № 1. — С. 64–68.
 • Сувязь тапанімікі з іншымі навукамі // Геаграфія: Прабл. выкладання. — 1999. — № 1. — С. 80–89.
 • Беларуска-руска-ўкраінскае ўзаемадзеянне ў анамастыцы // Культура беларускага пагранічча. Кн. 5. Культура беларуска-ўкраінска-расійскага сумежжа: Тэмат. зб. навук. прац. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т; Пад рэд. С. А. Яцкевіча. — Мазыр, 1999. — С. 41–45.
 • Уласныя назвы ў прозе Фёдара Янкоўскага // Жыццём слугуючы Айчыне: Матэрыялы навук. канф. да 80-х угодкаў праф. Ф.Янкоўскага / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. — Брэст, 1999. — С. 224–230.
 • Аб спецыфіцы беларускіх мянушак // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ін-та імя Н. К. Крупскай. — 2000. — № 3. — С. 102–105.
 • Анамастычная лексіка ў мастацкіх творах Якуба Коласа // Беларус. мова і літ. — 2000. — № 4. — С. 105–121.
 • Анамастычныя назвы як надзейная крыніца вывучэння семантыкі і этымалогіі слова // Улюбёны ў роднае слова: Навук. выд. з нагоды 80-годдзя з дня нараджэння праф. Ф. М. Янкоўскага / Беларус. дзярж. пед. ун-т. — Мінск, 2000. — С. 138–143.
 • Спосабы ўвядзення анамастычнай лексікі ў мастацкі тэкст: На прыкладах прозы У.Караткевіча і Ф.Янкоўскага // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ін-та імя Н. К. Крупскай. — 2001. — № 1(4). — С. 86–90.
 • Мянушкі ў мастацкіх тэкстах Якуба Коласа // Актуальныя праблемы моўнай адукацыі вучняў ва ўмовах рэфармавання агульнаадукацыйнай школы: Зб. матэрыялаў рэсп. навук.-метад. канф., 22-23 сак. 2001 г. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т імя Н.К.Крупскай. — Мазыр, 2001. — С. 142–147.
 • Тапанімічныя назвы ў творах Якаба Коласа // Беларус. мова і літ. — 2002. — № 2. — С. 109–121.
 • Тапанімічныя назвы ў творах Якуба Коласа // Беларус. мова і літ. — 2002. — № 3. — С. 104–112.
 • Онімы-загалоўкі ў тэкстах Якуба Коласа // Роднае слова. — 2002. — № 11. — С. 33–36.
 • Гаваркія онімы ў творах беларускай мастацкай літаратуры: На прыкладах з твораў Я. Коласа // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та. — 2002. — № 7. — С. 76–81.
 • Асноўныя тыповыя асаблівасці анамастычных адзінак у мастацкім тэксце: На прыкладах з твораў Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча, Фёдара Янкоўскага і інш. // Мова — літаратура — культура: Да 120-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа: Матэрыялы III Міжнар. навук. канф., 27-28 вер. 2002 г.: У 2-х тт. / Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2002. Т. 2. — С. 163–167.
 • Онімы-сімвалы ў мове твораў Якуба Коласа // Пісьменнік–мова–стыль: Матэрыялы II Міжнар. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння праф. Л. М. Шакуна, 15–16 лістап. 2001 г.: У 2-х тт. / Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2002. - Т. І. — С. 143–148.
 • Онімы як сродак стварэння экспрэсіўнасці і каламбураў у творах Якуба Коласа і Рыгора Барадуліна // Беларус. мова і літ. — 2003. — № 3. — С. 119–127.
 • Этымалагізацыя онімаў як мастацкі прыём у творах беларускіх пісьменнікаў // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та. — 2003. — № 8. — С. 90–95.
 • Агульная характарыстыка онімаў у мастацкім тэксце // Актуальныя пытанні функцыянавання і развіцця лексікі беларускай мовы: Зб. навук. прац / Мазыр. дзярж. пед. ун-т; Рэд. А. В. Солахаў. — Мазыр, 2003. — С. 75–91.
 • З’явы апелятывацыі і анімізацыі ў творах Якуба Коласа // Слова і час: навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнкі: Зб. навук. артык. — Гомель: ГДУ, 2003. — Ч. ІІ. — С. 230-238.
 • Сацыяльная і нацыянальная дыферэнцыяцыя прозвішчаў у мастацкіх тэкстах Якуба Коласа // Актуальныя праблемы развіцця сучаснай методыкі выкладання беларускай мовы: Зб. навук.-метад. матэрыял., прысвеч. памяці д-ра пед. нав., праф. В. У. Протчанкі / Пад нав. рэд. В. П. Протчанка і М. Г. Яленскага. — Мінск: НІА, 2003. — С. 75– 89.
 • Эпітэты-прыдаткі і іх экспрэсіўныя функцыі пры онімах у маастацкіх тэкстах Якуба Коласа // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя IV. Філалогія. — 2003. — № 2 — С. 61–65.
 • Да праблемы вывучэння анамастычнай лексікі Палесся // Рэгіянальныя асаблівасці ўсходнеславянскіх моў: Тэз. дакл. і паведамл. рэсп. канф., 26-27 кастр. 1990 г. / Гомел. дзярж. ун-т. — Гомель, 1990. — С. 110–112.
 • Некаторыя асаблівасці ўжывання прозвішчаў у творах Якуба Коласа // Каласавіны: Тэз. дакл. і паведамл. навук. канф., прысвеч. 109-й гадавіне з дня нараджэння і 85-годдзю пачатку літ. дзейнасці Я. Коласа. — Мінск: Літ. музей Я. Коласа, 1991. — С. 77–79.
 • Беларускія тапанімічныя назвы ў прозе Фёдара Янкоўскага // Дыялекталогія і культура беларускай мовы: Тэз. рэсп. навук.-практ. канф., 11–12 снеж. 1991 г. / АН БССР. — Мінск, 1991. — С. 193–196.
 • Пра псеўданімы Івана Луцэвіча (Янкі Купалы) // Валадар роднага слова: Тэз. рэсп. навук.-метад. канф., прысвеч. 110-й гадавіне з дня нараджэння Я. Купалы / Гомел. дзярж. ун-т. — Гомель, 1992. — С. 99–100.
 • Народная геалогія ў сістэме тапонімаў Палесся // Праблемы народнай адукацыі, навукі, культуры беларускага Палесся: Тэз. дакл. і паведамл., 27–28 кастр. 1992 г.: У 2-х чч. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т імя Н. К. Крупскай. — Мазыр, 1992. — Ч. II. — С. 90–91.
 • Пра беларускіх палякаў на Мазыршчыне // Праблемы народнай адукацыі, навукі, культуры беларускага Палесся: Тэз. дакл. і паведамл., 27–28 кастр. 1992 г.: У 2-х ч. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т імя Н. К. Крупскай. — Мазыр, 1992.– Ч. II. — С. 91–93.
 • Пра структуру і змест «Уводзін у беларусазнаўства» ў ВНУ // Нацыянальная адукацыя і пытанні беларускамоўнага выкладання: Тэмат. зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф. / Брэсц. пед. ін-т. — Брэст, 1993. — С. 65–66.
 • Уводзіны ў анамастыку як адна з дысцыплін у падрыхтоўцы беларусаведаў-філолагаў // Праблемы нацыянальнай філалагічнай адукацыі ў ВНУ Беларусі: Матэрыялы рэсп. навук.-метад. канф., 22–23 крас. 1992 г. / Гродзен. дзярж. ун-т. — Гродна, 1993. — С. 129–134.
 • Роля тапанімічных назваў ва ўдасканаленні культуры роднай мовы // Матэрыялы юбіл. навук.-практ. канф., 15–17 сак. 1994 г. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т. — Мазыр, 1994. — С. 140–141.
 • Беларускі лінгвістычны краязнаўчы матэрыял: Праграмнае забеспячэнне // Беларуская пачатковая школа: Праблемы і перспектывы развіцця: Тэз. дакл. і паведамл. Рэсп. навук.-метад. канф., прысвеч. 50-годдзю Мазыр. дзярж. пед. ін-та, 21–22 чэрв. 1994 г. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т. — Мазыр, 1994. — С. 203–204.
 • Да праблемы вывучэння анамастычнай лексікі беларускіх татараў // Татары-мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы: Да 600-годдзя татарскага асадніцтва, распачатага пры Вітаўце Вялікім: І Міжнар. навук.-практ. канф., 26–27 сак. 1993 г.: У 2-х чч. / Беларус. пед. ун-т. — Мінск, 1995. — Ч. 2. — С. 338–346.
 • Татарскі след у беларускай анамастыцы // Ісламская культура татараў-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы і яе ўзаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі: Да 600-годдзя татарскага асадніцтва на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы, распачатага пры Вітаўце Вялікім: II Міжнар. навук.-практ. канф., 19-20 траўня 1995 г.: У 2-х чч. / Беларус. пед. ун-т. — Мінск, 1996. — Ч. 2. — С. 49–55.
 • Народная і навуковая этымалогія слова на ўроках беларускай мовы ў сярэдняй школе // Новы змест моўнай адукацыі і яго рэалізацыя: Матэрыялы рэсп. навук.-метад. канф., 19–20 кастр. 1995 г. У 2-х чч. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т, Брэсц. дзярж. ун-т. — Мазыр, 1996. Ч. 1. — С. 60–61.
 • Пра балцкія элементы ў сістэме беларускай анамастыкі // Праблемы адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся: Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 22-23 ліст. 1996 г.: У 2-х чч. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т. — Мазыр, 1996. - Ч. І. — С. 138–139.
 • Тапанімічныя назвы як аб`екты вывучэння лінгвістыкі, геаграфіі, гісторыі ў школе і ВНУ // Школьное естественно-географическое образование: Проблемы, поиски и перспективы: Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 25-26 марта 1998 г. / Могилев. гос. ун-т. — Могилев, 1998. — С. 109–111.
 • Да праблемы вывучэння анамастычнай лексікі ў школе і ВНУ // Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам у сярэдняй і вышэйшай школе: Матэрыялы Міжнар. навук.-тэарэт. канф., 15–17 снеж. 1997 г.: У 2-х чч. /Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 1998. — Ч. І. — С. 106–108.
 • Беларуска-польскае ўзаемадзеянне ў анамастыцы // Tezy referatow konferencji miedzynarodowej w Brzesciu 15–16 pazdziernika 1998 roku: Kultura bialorusko-polsko-ukrainskego pogranicza. Bialystok-Brzesc, 1998. — С. 56–60.
 • Краязнаўчы матэрыял Мазыршчыны ў сярэдняй школе // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа: Зб. матэрыялаў рэсп. навук. канф., 23-24 крас. 1998 г. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т. — Мазыр, 1998. — С. 185–189.
 • Да праблемы вывучэння ў школах і ВНУ духоўнай спадчыны беларускіх татараў // Вывучэнне і захаванне культурнай спадчыны татарскага народа на Беларусі: Матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 600-годдзю татарскага асадніцтва на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы, распачатага пры Вітаўце Вялікім, 27–28 сак. 1997 г. — Мінск: Арты-Фекс, 1999. — С. 60–64.
 • Да праблемы моўнай культуры настаўніка пачатковых класаў: На прыкладах анамастычнай лексікі // Беларуская пачатковая школа: Праблемы і перспектывы развіцця: Матэрыялы міжнар. навук.-метад. канф., 29–30 вер. 1998 г.: У 3-х чч. / Мазыр. дзярж. пед. ін-т. — Мазыр, 1999. - Ч. 3. — С. 105–109.
 • Онімы як сродак стварэння экспрэсіўнасці і каламбураў у творах Якуба Коласа // Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., 16-17 мая 2002 г.: У 2 чч. / УА «Гомел. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны», Грамад. аб-не «Т-ва Кірылы Тураўскага», Гомел. спецыяліз. слав. б-ка. Ч. 2. — Гомель, 2002. — С. 90–93.
 • Онімы як сродак стварэння экспрэсіўнасці і каламбураў у творах Рыгора Барадуліна // Культура мовы і грамадства: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 5–6 снеж. 2002 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т. — Мінск, 2002. — С. 260–263.
 • Анамастычная лексіка ў творах Якуба Коласа для дзяцей // Беларуская пачатковая школа: Праблемы і перспектывы развіцця: Матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., 17-18 кастр. 2002 г. / УА «Мазыр. дзярж. пед. ун-т». — Мазыр, 2003. — С. 180–182.
 • Сродкі сацыяльнай дыферэнцыяцыі прозвішчаў у творах Якуба Коласа // VI навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча: Зб. навуковых артыкулаў Гал. рэдактар А. А. Станкевіч. — Гомель: УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», — 2003. — С. 254-262.
 • Беларускі этнас у картах і каментарыях // Полымя. — 1992. — № 7. — С. 248–250. — Рэц. на кн.: Ширяев Е. Е. Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 115 с.
 • Тысячагадовы патрыярх // Настаўніцкая газета — 1980. 14 мая. — С. 4.
 • Першы ў беларускай анамастыцы // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. — 1998. — № 2(8). — С. 117–118. — Рэц. на кн.: Мезенка Г. М. Беларуская анамастыка. — Мінск: Выш. шк., 1997. — 119 с.
 • Паказчыкі і актуалізатары канатацыйных значэнняў онімаў у творах Якуба Каласа // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. — 2003. — № 6(21) — С. 154–159.
 • Сродкі сацыяльнай дыферанцыяцыі прозвішчаў у творах Якуба Каласа // VI навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С. Некрашэвіча: Зб. навук. арт. — Гомель: УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2003. — 380 с.
 • З гісторыі ўтварэння і паходжання беларускіх псеўданімаў // Полымя — 2004. — № 8.
 • Гаваркія онімы і онімы з падтэкстам як элементы анамастычнай прасторы мастацкага твора // Актуальныя праблемы функцыянавання і развіцця лексікі славянскіх моў: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 60-годдзю універсітэта, 7–8 кастрычніка 2004 г. / УА «Мазыр. дзярж. пед.ун-т». — Мазыр: УА МДПУ, 2004.
 • Кантамінацыя як сродак стварэння онімаў у творах мастацкай літаратуры // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя прафесара І. Я. Лепешава): Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна. / Рэд. Т. І. Тамашэвіч. — Гродна: Гр.ДУ, 2004.
 • Онімы-алюзіі ў творах беларускай мастацкай літаратуры // Актуальные вопросы славянской ономастики: Материалы Международной научной конференции «Славянская ономастика в ареальном, этимологическом и хронологическом аспектах» / Отв. ред. Р. М. Козлова. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. — 304 с.
 • Онімы-алюзіі ў творах Якуба Коласа // Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко): матэрыялы міжнарод. навук. канф., 11 сакавіка 2005 г., Гродна / Адк. рэд. А. І. Багдзевіч. — Гродна: ГрДУ, 2005. — 367 с.
 • Онім-этнонім Іван у творах мастацкай літаратуры і фальклоры (семантыка-стылістычныя асаблівасці // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин: Материалы ІІІ Межд. науч. конф., 12–13 мая 2005 г., Мозырь: В 2 чч. Ч. 2 (отв. ред. С. Б. Кураш, О. И. Ревуцкий, Ф. Русецкий. — Мозырь: УО МГПУ, 2005.
 • Рэгіянальныя онімы ў мастацкім творы. // Полымя — 2005 — № 9.
 • 120. Анамастыка Палесся як рэгіянальна-этнаграфічны кампанент мовы мастацкай літаратуры // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мазыр 15-17 лістапада, 2004). — Мазыр: УА МДПУ, 2005.
 • Мянушка ў мастацкім творы // Маладосць — 2005 — № 10.
 • На шырокім полі беларускай анамастыкі // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педуніверсітэта — 2005. — № 2(13).
 • Асаблівасці анамастыкону аповесці Якуба Коласа «Дрыгва» // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў/ рэд. кал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адук. РБ., Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф Скарыны. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006.
 • Онімы як нацыянальна-культуралагічны кампанент мастацкіх твораў // Acta albaruthenica, rossica. VII міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія»: Зборнік навуковых артыкулаў / Пад агулбнай рэд. Г. М. Мезенка. — Віцебск: Выдаведства УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2006. — 467 с.
 • Канцэнтрацыя або адсутнасць онімаў у кантэксце як мастацкі прыём // Зборнік навуковых артыкулаў / Адк. Рэд.: А. В. Солахаў, В. В. Шур; М-ва адук. РБ, Мазырскі дзярж. Пед. Ун-т. — Мазыр: УА МДПУ, 2006.
 • «Мазыразнаўства» як вучэбная дысцыпліна ў школах Палесся // Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы: материалы науч.-практ. конф. по результатам выполнения региона. прогр. «Полесье» — 2005», Мозырь, 26 сент. 2006 г. / редкол.: В. В. Борисенко, В. В. Валетов (отв. ред.) и др. — Мозырь: УО МГПУ им. И. П. Шамякина.
 • Онім у творах Якуба Коласа: паказчыкі і актуалізатары дадатковых адценняў значэння // Роднае слова. — 2006. — № 6.
 • Варыянтнасць онімаў як мастацкі прыём у творах беларускай мастацкай літаратуры // Актуальные вопросы славянской ономастики: Материалы ІІІ Международной научной конференции «Славянская ономастики в этиммологическом, хронологическом и ареальном аспектах», 6-7 октября 2006 г., г. Гомель. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. — С. 357-366.


 

Анкета размещена 27 января 2007 г.       © Попов Сергей Александрович 2012-2021

       Любое копирование только со ссылкой на сайт http://onomastika.ru